Kącik "złotych myśli":

„Ujęte w projekcie cele m.in. dzięki eksperymentalnym przedstawieniom teatralny, pt. „Krzyk”, „Kto następny”, „Pomiędzy” udało się przekazać informacje na temat skutków zachowań ryzykownych, dowodem na to były długie brawa i nie oczekiwane zaskoczenie ze strony publiczności”.

Szkoła tańca nowoczesnego Unique Street Artist w Przemyślu prowadzona przez stowarzyszenie Młodość ze sztuką którego celem jest zaproszenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez taniec taki jak break dance i dancehall oraz inne formy kreatywnej sztuki.

Podstawowe obszary realizacji:

ostatnia aktualizacja: czwartek, 1 stycznia 1970r. 1:00:00


"Młodość ze sztuką" zakłada podejmowanie działań w dziewięciu podstawowych obszarach, które po trzyletniej pracy projektu uznaje się za najistotniejsze dla przeciwdziałania uzależnieniom i przestępczości.

  • Inicjowanie i rozwój nowych form pracy z młodzieżą przez uaktywnianie środowiska młodzieżowego i jego oddziaływania na rówieśników
  • Rozwój zainteresowań związanych ze sztuką współczesną, przez zmniejszanie wandalizmu, dbanie o estetykę i promocję miasta, kształtowanie odpowiedzialności za siebie, swój rozwój i środowisko przez promowanie zdrowego stylu życia.
  • Wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, przez zwiększenie akceptacji i zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw pożądanych społecznie.
  • Upowszechnianie sportu, sztuki i rekreacji, bezpiecznej rozrywki przez organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia i zapobieganie uzależnieniom i przestępczości.
  • Prowadzenie programów socjoterapeutycznych dla młodzieży (pseudokibiców) i profilaktyczno- wychowawczych z elementami resocjalizacji dla subkultur młodzieżowych.
  • Spotkania związane z prezentacją informacji na temat problemów młodzieży, źródeł patologii, demoralizacji i przestępczości młodzieży, dające możliwości wymiany poglądów, doświadczeń. Popularyzacja wiedzy z tego zakresu przy wykorzystaniu nowoczesnych nośników informacji.
  • Warsztaty i szkolenia dla młodzieży, praca z liderami młodzieżowymi i ich wyłanianie ze środowiska młodzieżowego.
  • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za prewencję, bezpieczeństwo i wychowanie, z samorządem lokalnym
  • Uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach poświęconych szeroko rozumianej problematyce młodzieżowej w tym w szczególności zagadnieniom przeciwdziałania uzależnieniom i przestępczości, zwalczania patologii społecznych.

Młodość ze sztuką ul.Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, 37- 700 Przemyśl tel. 16 6707673 e-mail: mlodosc.zesztuka@onet.eu
KRS: 0000315651 | REGON: 180376725 | NIP: 795-245-97-49 | BGŻ S.A. O/Przemyśl NR KONTA: 71 2030 0045 1110 0000 0159 9230